Tag Archives: ردیاب آمریکایی THE REGULATOR

ردیاب آمریکایی THE REGULATOR

ردیاب آمریکایی THE REGULATOR

ردیاب آمریکایی THE REGULATOR ردیاب آمریکایی THE REGULATOR تشخیص دادن و تفاوت قایل شدن زیاد میتواند مکان حلقه ها، جواهرات، تکه های کوچک فلزات ومرواریدها و فلزات کوچک را نشان دهد.